Saltar al conteníu

Cursu d'alemán

De Wikibooks

L'artículu

Artículu definíu nos sous tres xéneros

casos m f n pl
nominativu der die das die
acusativu den die das die
dativu dem der dem den
xenitivu des der des der

Artículu indefiníu nos sous tres xéneros

casos m f n
nominativu ein eine ein
acusativu einen eine ein
dativu einem einer einem
xenitivu eines einer eines


L'axetivu

Desinencias del axetivu

Tres l'artíuculu definíu

  Masculín Femenín Neutru Plural
Nominativu -e -e -e -en
Acusativu -en -e -e -en
Dativu -en -en -en -en
Xenitivu -en -en -en -en

Forma amestada

  Masculín Femenín Neutru Plural
Nominativu -er -e -es -en
Acusativu -en -e -es -en
Dativu -en -en -en -en
Xenitivu -en -en -en -en


Forma fuerte (tres "ein")

  Masculín Femenín Neutru Plural
Nominativu -er -e -es -e
Acusativu -en -e -es -e
Dativu -em -er -em -en
Xenitivu -en -er -en -er


El verbu

Llista de verbos fuertes (irregulares)

Grupu Infinitivu Forma 3ª persona Torna al llionés Pasáu Verbu auxiliar Participiu
1 1. ie o o biegen dobrare bog hat/ist gebogen
2 1. ie o o bieten ufrire bot hat geboten
3 1. ie o o fliegen esnalare flog hat/ist geflogen
4 1. ie o o fliehen fuxire floh ist geflohen
5 1. ie o o fließen fluire floss ist geflossen
6 1. ie o o frieren tenere fríu/cutu, xelare fror hat/ist gefroren
7 1. ie o o genießen disfrutar genoss hat genossen
8 1. ie o o gießen regar, verter goss hat gegossen
9 1. ie o o kriechen arrastrarse kroch ist gekrochen
10 1. ie o o riechen oler roch hat gerochen
11 1. ie o o schieben empujar schob hat geschoben
12 1. ie o o schießen disparar schoss hat geschossen
13 1. ie o o schließen cerrar schloss hat geschlossen
14 1. ie o o verlieren perder verlor hat verloren
15 1. ie o o wiegen pesar wog hat gewogen
16 1. ie o o ziehen tirar zog hat gezogen
17 2. i a u binden atar band hat gebunden
18 2. i a u dringen insistir drang hat/ist gedrungen
19 2. i a u empfinden sentir empfand hat empfunden
20 2. i a u finden encontrar fand hat gefunden
21 2. i a u gelingen salir bien gelang ist gelungen
22 2. i a u klingen sonar klang hat geklungen
23 2. i a u ringen luchar rang hat gerungen
24 2. i a u rinnen fluir rann ist geronnen
25 2. i a u schlingen atar schlang hat geschlungen
26 2. i a u singen cantar sang hat gesungen
27 2. i a u sinken hundirse sank ist gesunken
28 2. i a u springen saltar sprang ist gesprungen
29 2. i a u stinken apestar stank hat gestunken
30 2. i a u trinken beber trank hat getrunken
31 2. i a u verschwinden desaparecer verschwand ist verschwunden
32 2. i a u zwingen obligar wang hat gezwungen
33 3a. ei ie ie beweisen demostrar bewies hat bewiesen
34 3a. ei ie ie bleiben permanecer blieb ist geblieben
35 3a. ei ie ie gedeihen florecer gedieh ist gediehen
36 3a. ei ie ie leihen prestar lieh hat geliehen
37 3a. ei ie ie meiden evitar mied hat gemieden
38 3a. ei ie ie reiben frotar rieb hat gerieben
39 3a. ei ie ie scheiden partir schied hat/ist geschieden
40 3a. ei ie ie scheinen brillar, parecer schien hat geschienen
41 3a. ei ie ie schreiben escribir schrieb hat geschrieben
42 3a. ei ie ie schreien gritar schrie hat geschrie(e)n
43 3a. ei ie ie schweigen callar schwieg hat geschwiegen
44 3a. ei ie ie steigen subir stieg ist gestiegen
45 3a. ei ie ie treiben practicar, accionar trieb hat/ist getrieben
46 3a. ei ie ie verzeihen perdonar verzieh hat verziehen
47 3a. ei ie ie weisen mostrar wies hat gewiesen
48 3b. ei i i beißen morder biss hat gebissen
49 3b. ei i i gleichen igualarse glich hat geglichen
50 3b. ei i i gleiten resbalar glitt ist geglitten
51 3b. ei i i greifen tomar, coger griff hat gegriffen
52 3b. ei i i kneifen pellizcar kniff hat gekniffen
53 3b. ei i i leiden sufrir litt hat gelitten
54 3b. ei i i pfeifen silbar pfiff hat gepfiffen
55 3b. ei i i reißen arrancar riss hat gerissen
56 3b. ei i i reiten cabalgar ritt hat/ist geritten
57 3b. ei i i schleichen deslizarse furtivamente schlich ist geschlichen
58 3b. ei i i schleifen afilar schliff hat geschliffen
59 3b. ei i i schmeißen tirar schmiss hat geschmissen
60 3b. ei i i schneiden cortar schnitt hat geschnitten
61 3b. ei i i streichen pintar, untar strich hat gestrichen
62 3b. ei i i streiten disputar stritt hat gestritten
63 3b. ei i i weichen ceder wich ist gewichen
64 4a. e a o bewerben bewirbt solicitar bewarb hat beworben
65 4a. e a o brechen bricht romper brach hat/ist gebrochen
66 4a. e a o empfehlen empfiehlt recomendar empfahl hat empfohlen
67 4a. e a o erschrecken erschrickt asustar erschrak hat/ist erschrocken
68 4a. e a o gelten gilt ser válido galt hat gegolten
69 4a. e a o helfen hilft ayudar half hat geholfen
70 4a. e a o nehmen nimmt tomar nahm hat genommen
71 4a. e a o sprechen spricht hablar sprach hat gesprochen
72 4a. e a o stechen sticht pinchar stach hat gestochen
73 4a. e a o stehlen stiehlt robar stahl hat gestohlen
74 4a. e a o sterben stirbt morirse starb ist gestorben
75 4a. e a o treffen trifft encontrar traf hat getroffen
76 4a. e a o werfen wirft arrojar warf hat geworfen
77 4b. i a o beginnen beginnt comenzar begann hat begonnen
78 4b. i a o gewinnen gewinnt ganar gewann hat gewonnen
79 4b. i a o schwimmen schwimmt nadar schwamm hat/ist geschwommen
80 4b. i a o spinnen spinnt hilar spann hat gesponnen
81 4c. o a o kommen venir kam ist gekommen
82 4d. e o o bewegen conmover bewog hat bewogen
83 4d. e o o fechten ficht esgrimir focht hat gefochten
84 4d. e o o flechten flicht trenzar flocht hat geflochten
85 4d. e o o heben hebt elevar hob hat gehoben
86 4d. e o o melken melkt ordeñar molk hat gemolken
87 4d. e o o quellen quillt manar quoll ist gequollen
88 4d. e o o schmelzen schmilzt fundirse schmolz hat/ist geschmolzen
89 4d. e o o schwellen schwillt hincharse schwoll ist geschwollen
90 5a. e a e essen isst comer hat gegessen
91 5a. e a e fressen frisst comer, devorar fraß hat gefressen
92 5a. e a e geben gibt dar gab hat gegeben
93 5a. e a e geschehen geschieht ocurrir geschah ist geschehen
94 5a. e a e lesen liest leer las hat gelesen
95 5a. e a e messen misst medir maß hat gemessen
96 5a. e a e sehen sieht ver sah hat gesehen
97 5a. e a e treten tritt dar un paso, pisar trat hat/ist getreten
98 5a. e a e vergessen vergisst olvidar vergaß hat vergessen
99 5b. i a e bitten bittet pedir, rogar bat hat gebeten
100 5b. i a e liegen liegt yacer, estar situado lag hat gelegen
101 5b. i a e sitzen sitzt estar sentado saß hat gesessen
102 6. a u a fahren fährt viajar, conducir fuhr hat/ist gefahren
103 6. a u a graben gräbt cavar grub hat gegraben
104 6. a u a laden lädt cargar lud hat geladen
105 6. a u a schaffen schafft crear schuf hat geschaffen
106 6. a u a schlagen schlägt pegar, golpear schlug hat geschlagen
107 6. a u a tragen trägt llevar trug hat getragen
108 6. a u a wachsen wächst crecer wuchs ist gewachsen
109 6. a u a waschen wäscht lavar wusch hat gewaschen
110 7a. a ie/i a blasen bläst soplar blies hat geblasen
111 7a. a ie/i a braten brät freír, asar briet hat gebraten
112 7a. a ie/i a fallen fällt caer fiel ist gefallen
113 7a. a ie/i a fangen fängt captar, coger fing hat gefangen
114 7a. a ie/i a hängen hängt colgar hing hat gehangen
115 7a. a ie/i a halten hält parar(se), sostener hielt hat gehalten
116 7a. a ie/i a lassen lässt dejar ließ hat gelassen
117 7a. a ie/i a raten rät aconsejar riet hat geraten
118 7a. a ie/i a schlafen schläft dormir schlief hat geschlafen
119 7b. e i a gehen geht ir ging ist gegangen
120 7c. ei ie ei heißen heißt llamarse hieß hat geheißen
121 7d. au ie au laufen läuft correr lief ist gelaufen
122 7e. o ie o stoßen stoßt empujar stieß hat/ist gestoßen
123 8a. e a a brennen brennt arder brannte hat gebrannt
124 8a. e a a denken denkt pensar dachte hat gedacht
125 8a. e a a kennen kennt conocer kannte hat gekannt
126 8a. e a a nennen nennt nombrar nannte hat genannt
127 8a. e a a rennen rennt correr rannte ist gerannt
128 8a. e a a senden sendet enviar sandte hat gesandt
129 8a. e a a stehen steht estar (de pie) stand hat gestanden
130 8a. e a a wenden wendet girar wandte hat gewandt
131 8b. i a a bringen bringt traer brachte hat gebracht
132 9a. ö o o erlöschen erlischt apagarse erlosch ist erloschen
133 9a. ö o o schwören schwört jurar schwor hat geschworen
134 9b. ü o o betrügen betrügt engañar betrog hat betrogen
135 9b. ü o o lügen lügt mentir log hat gelogen
136 10a. ü u u dürfen darf estar permitido durfte hat gedurft
137 10a. ü u u müssen muss estar obligado a musste hat gemusst
138 10b. ö o o können kann poder konnte hat gekonnt
139 10b. ö o o mögen mag gustar mochte hat gemocht
140 11. u ie u rufen ruft llamar rief hat gerufen
141 12. u a a tun tut hacer tat hat getan
142 13. e u o werden wird llegar a ser wurde ist geworden
143 14. i u u wissen weiß saber wusste hat gewusst